Ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων

Η ψυχοθεραπεία του παιδιού και του εφήβου αποτελεί μια δυναμική θεραπευτική διαδικασία που βασίζεται στη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργείται μεταξύ του παιδιού ή του εφήβου και του θεραπευτή. Μέσα στο ασφαλές πλαίσιο της ψυχοθεραπείας το παιδί ή ο έφηβος μπορεί να εκφράσει και να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του, μπορεί να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, να γνωρίσει καλύτερα και να αποδεχτεί τις πλευρές του εαυτού του. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τις δυσκολίες που βιώνει και τα ζητήματα που το απασχολούν. Η θεραπευτική διαδικασία στα παιδιά πραγματοποιείται μέσα από το λόγο, τη χρήση του παιχνιδιού, της τέχνης (π.χ. ζωγραφική) και την αφήγηση ιστοριών.

Στο πλαίσιο της ψυχοθεραπείας του παιδιού και του εφήβου είναι απαραίτητη και η εμπλοκή των γονέων, των οποίων ο ρόλος είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Ειδικά στα παιδιά είναι πολύ σημαντική η συμβουλευτική γονέων παράλληλα με τη θεραπεία του παιδιού, ενώ στους εφήβους υπάρχει και πάλι η εμπλοκή των γονέων, αλλά με τρόπο που διαφυλάσσει την τήρηση του απορρήτου για όσα μοιράζεται ο έφηβος στη θεραπεία.

Ένα παιδί μπορεί να εμπλακεί σε ψυχοθεραπεία ήδη από την προσχολική ηλικία και έπειτα. Βέβαια σε κάθε περίπτωση αξιολογείται το ποια είναι η προτιμότερη παρέμβαση με βάση το ζήτημα για το οποίο απευθύνεται η οικογένεια, το ηλικιακό και αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού και άλλους παράγοντες.

Η θεραπευτική διαδικασία στα παιδιά διαφέρει από αυτή της ψυχοθεραπείας των ενηλίκων. Παρόλο που και με τα παιδιά χρησιμοποιείται ο λόγος ως μέσο και η συζήτηση, τα παιδιά και κυρίως τα μικρότερα εκφράζουν τον εαυτό τους, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους πιο ελεύθερα μέσα στο παιχνίδι τους, στις ιστορίες που δημιουργούν και αφηγούνται και στους ρόλους που υποδύονται. Έτσι, οι θεραπευτικές παρεμβάσεις στα παιδιά πραγματοποιούνται κυρίως μέσω του παιχνιδιού.

Αντίστοιχα, η ψυχοθεραπεία των εφήβων παρουσιάζει περισσότερα κοινά στοιχεία με την ψυχοθεραπεία ενηλίκων, προσαρμοζόμενη βέβαια στο δικό τους αναπτυξιακό στάδιο.